Nyheter

Stämmokommuniké - Teqnion AB

Vid dagens årsstämma fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Beslutades om:

  • Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
  • Ett årligt styrelsearvode om 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt arvode till revisor enligt löpande räkning. Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Bolaget.
  • Omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Carl-Johan Ahlström, Jonas Häggqvist, Erik Surén, Sigrun Hjelmqvist och Johan Steene.
  • Omval av Per Berggren till styrelseordförande.
  • Omval av Mikael Rockhammar till styrelsesuppleant.
  • Omval av Allians Revision och Redovisning som revisor, med Peter Åsheim som huvudansvarig revisor.
  • Inrättande av en valberedning och antagande av en instruktion för valberedningen.

Stockholm 2019-04-03, kl 18.00

För vidare information, vänligen kontakta:
Johan Steene, VD och IR
Telefon: 073-333 47 33
E-post: johan.steene@teqnion.se

Om Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tio aktiva dotterbolag inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad. Certified adviser är Redeye AB med telefonnummer +46 8 121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.

Filer för nedladdning
2019-04-24
Regulatorisk

Teqnion AB har tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i HEM1 Sydost AB med en årsomsättning på ca 75 MSEK. Avtalet innebär att Teqnion tillträder aktierna idag den 24:e april 2019.

2019-04-03
Regulatorisk

Vid dagens årsstämma fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.